Beneficjent
HYDRO-MASZ Sp. z o.o. Sp. k.

Zadanie  
,,Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW dla budynku produkcyjnego HYDRO-MASZ w Zapolu, Zapole 78.”

Wartość projektu: 453 000,00 PLN
Wartość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie pożyczki: 220 000,00 PLN

Cel i planowane efekty realizacji projektu: Wykonanie instalacji paneli fotowoltaicznych pozwoli na produkcję energii z źródeł odnawialnych nie mniej niż 50,825 MWh rocznie oraz ograniczenie emisji pyłu SO2, NOx, CO i CO2 do atmosfery.

 www.wfosigw.lodz.pl

Beneficjent
HYDRO-MASZ Sp. z o.o. Sp. k.

Zadanie 
,,Montaż odnawialnych źródeł ciepła dla budynków produkcyjno-handlowych HYDRO-MASZ w Zapolu, Zapole 79/5.” 

Wartość projektu: 473 082,00 PLN
Wartość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie pożyczki: 417 100,00 PLN

Cel i planowane efekty realizacji projektu: Redukcja emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez modernizację źródła ciepła z kotłowni węglowej na system oparty o pompy ciepła powietrze/woda. 

www.wfosigw.lodz.pl

Beneficjent
HYDRO-MASZ Sp. z o.o. Sp. k.
realizuje projekt pn.:

„Zwiększenie konkurencyjności Spółki Hydro-Masz poprzez wdrożenie wyników prac B+R i wprowadzenie do oferty innowacyjnego pojazdu elektrycznego”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działanie: II.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP, poddziałanie II.3.1 Innowacje w MŚP

Cele i planowane efektu projektu: przeprowadzenie działań inwestycyjnych, umożliwiających wdrożenie efektów prac B+R w postaci urządzenia wyposażonego
w elektryczny układ napędowy z przekładnią hydrostatyczną

Wartość projektu: 4 345 713,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 943 205,00 PLN

Projekt realizowany w okresie 01.02.2021 – 31.05.2022 r.